map

zapitvane

car

За нас
There are no translations available.

Фирма Електронинвест e основана през 1994 година и  е международен доставчик на системи за проследяване на превозни средства, хора, животни от 2008 година.

Компанията разработва и произвежда както хардуерните устройства, така и софтуера за проследяване СЛЕДА. Седалището на компанията е в България -София , но има  партньори  с който оперира в 10 страни в Европа, Азия и Африка .

ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ е сертифицирана по системата за качество ISO 9001:2008.


Решенията предлагани от ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ са в няколко направления :


Системата СЛЕДА дава информация за местоположението на моторните превозни средства, местата на спиране, времето на престой, посока на движение и маршрутите, пробег и скорост на движение.При използване на устройства с CAN интерфейс става възможно да се предава важна информация от компютъра на автомобила -например  разход на гориво ,обороти и температура  на двигателя ,състояние на тахографа. Цялата събрана информация  се  анализира  и обработва в софтуера СЛЕДА ,с цел  повишаване на ефективността на работата и намаляване на експлоатационните  разходи, свързани с транспортната дейност на фирмите.

Системата за проследяване СЛЕДА  се използва от много компании по  света за управление на автомобилни паркове и GPS проследяване. Електронинвест  улеснява ,както малки автомобилни паркове с едно монтирано устройство, така и големи паркове с повече от петстотин  GPS устройства.

GPS проследяване на диви животни или GPS телеметрия е новата зона с висок потенциал за растеж за GPS приложения. Със своите малки размери, тегло и възможност за захранване чрез слънчеви  клетки, тези устройства могат да бъдат ползвани за все по-голям брой приложения. Електронинвест предлага  GPS устройства за проследяване на различни застрашени диви животни- птици, бозайници , влечуги ! Те изпращат данни през клетъчната телефонна мрежа  или по радио канал  на определен времеви интервал или при поискване!

Целта на проектите в който се прилагат решенията на ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ  е да се допринесе за опазването на биологичното разнообразие,  чрез работа с индивиди от защитени видове животни и придобиване на актуална научна информация за повишаване нивото и качеството на бъдещите консервационните дейности по опазване на световно застрашени и редки  видове.

Персоналните GPS устройства/тракери/ могат да се използват от:

-възрастни хора;

-хора с различни здравни проблеми –Алцхаймер ,склероза;

-куриерски служби, спедитори, доставчици, шофьори  и др.

-практикуващите планински екстремни спортове;

-туристи и планинари;

-спортисти;

-деца и тинейджъри.

Сензорите за ниво от серията СТВОЛ тип ЕТС ххх произвеждани от ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ, са предназначени за измерване нивото на:

-бензин;

- дизел, биодизел, керосин, петрол;

- други нефтопродукти в течно състояние.

Не се допуска измерването на ниво на електропроводими течности, като вода,мляко и други .Сензорът е изработен от висококачествени материали и елементи, гарантиращи надеждност и  прецизност на измерванията. Предлагат се с различна дължина –от 300 до 2500 mm

Принципът на работа се  основава на промяна на капацитета на тръбен кондензатор, потопен в гориво – нафта, мазут, бензин, като функция от промяната на нивото на флуида. Предлагаме и друга разновидност на сензора – с вграден GPS приемник и GSM/GPRS модем за комуникация - модел СТВОЛ GPS”. Използването му позволява всички необходими устройства за контрол на автомобилния парк  да са комбинирани в едно!

ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ е разработил и предлага на своите клиенти пълна гама  безконтактни RFID четци тип ЕLRF, който могат да се свържат към всички GPS/GPRS устройства за автомобилно проследяване. За целта последните трябва да имат RS232/USB интерфейс, за да получат от четеца разчетения код, съдържащ се в идентификационната карта/таг, предоставена на всеки шофьор.

Всяка карта/таг има уникален код. Кодът се изпраща към центъра за данни на клиента, където софтуерът СЛЕДА автоматично свързва шофьора към конкретното МПС.

 

 
Система за GPS проследяване на превозни средства
There are no translations available.

Предлагаме на Вашето внимание разработената, проектираната и произвеждана от нас система „СЛЕДА”.


„Електронинвест ООД” е създадена в края на 1994 г. и от тогава работи изключително в областта на електрониката. За времето на своето съществуване се утвърди като водещ доставчик на измервателна апаратура и електронни компоненти в България .
От 2005г. фирмата обособи развоен център и започна собствена разработка и производство на GPS системи за управление на автомобилни паркове. До началото на 2009 година имаме внедрени и работещи над 3000 проследяващи активни устройства.

- Транспорт и логистика
- Дистрибуция
- Обществен транспорт
- Сметосъбитане
- Водоснабдяване и канализация
- Такси компании
- Спешна помощ
- Превоз на опасни товари
- Охранителна дейност
- Железопътен транспорт
- Селскостопанска техника
- Пътно-строителна техника
- Складово стопанство
- Воден транспорт
- Минно - добивно дело

Предлаганата система за проследяване и контрол движението на превозни средства „СЛЕДА” е проектирана и съобразена с условията и специфичните изисквания в България.

1. Общ ефект от внедряването на GPS системи на ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ:
- Рязко подобряване управлението на автомобилния парк на всяка фирма.
- Икономия на гориво – до 30 - 40%. - Практиката е показала, че след внедряване на GPS системата рязко пада разхода, особено на големи камиони с резервоари над 200л. В някой случай са констатирани икономии между 100 и 400 литра на месец в сравнение с периодите до внедряване на системата.
- Уплътняване и икономия на работното време.
- Ефективен контрол върху поставените транспортни задачи.
- Значително повишаване трудовата дисциплина.
- Генериране на много допълнителна информация, необходима за други приложения за цялостно управление на фирмата – електронни пътни листа и др.

2. Елементи на системата:
Системата се състои от два основни елемента:
- център за управление и съхранение на данни;
- мобилни устройства ELT-3, разположени в превозните средства.
Чрез използване на GPS технологията мобилните устройства определят данни за местоположението и състоянието (покой или движение) на превозното средство към даден момент от време и чрез GPRS свързаност посредством GSM мрежата предават в реално време тези данни към центъра за управление. Там се записват в стандартна база данни и посредством специализиран софтуер се обработват, като се изработват различни видове справки (за изминато разстояние, времена на престой и други) и се изобразява следата, оставена при движението на превозното средство върху графични карти на София и България. Софтуерът за визуализиране и справки може да бъде инсталиран на различен компютър от този на центъра за управление.

3. Оборудване на МПС
- GPS основен модул ELT-3
3.1 Технически характеристики на ELT-3:
- GPS приемник (SIFR – III) с активна антена,
- GSM/GPRS модул Telit,
- Микропроцесорен блок,
- Енергонезависима памет 16Mit,
- Акумулаторна батерия Li-ION 950mAh,
- 4 аналогови входа, 8 цифрови входа
- 6 цифрови изхода, аудио вход/изход, гласови команди, РС интерфейс
- допълнителни датчици

4. Оборудване за контролен център
- GSM терминал
- Софтуер “СЛЕДА” с вградени цифрови карти на България, според нуждите на клиента. Картите са собственост на „ДОМИНО” ООД.


1. Стандартни възможности:
- следене в реално време движението и състоянието на всички МПС в системата;
- сигнализиране на аварийни ситуации;
- следене на определени групи превозни средства;
- изобразява изминати маршрути, върху картата;
- генериране на пътен лист.
- съставяне на отчети със следният минимум информация:
начало и край на движение;
изминати километри;
максимална скорост;
средна скорост;
всички видове престои (малки, средни и продължителни)
градско и извънградско движение;
посетени населени места;
посетени обекти;
различни видове отклонения по време на движение;
графика на скоростта;
- съставяне на отчети за състоянието на аналоговите и цифровите входове:
графика на нивото на горивото в резервоара;
предупреждения за рязко спадане нивото на горивото върху графиката и визуализация върху картата;
визуализация върху картата местата на превключване на цифровите входове;
отчет на изминатото разстояние с включени цифрови входове (таксиметър и др..):
следене преминаване през неравности;
- създаване маршрути за движение, като следи графика за посещенията;
- създаване обекти за посещения с възможност за времеви контроли за посещения:
• следене времето и продължителността на посещения на всеки обект;
• смятане броя на посещения на даден обект за определен период от време;
• генериране на нарушение, при отклонения.

- Оцветяване на заредените следи по:
• скорост;
• час от денонощието;
• ден от седмицата;

- въвеждане и следене на реалния километраж на автомобила.
- създаване на разрешени и забранени области за движение;
- разделяне на автомобилният парк по региони;
- разделяне на автомобилният парк по функционален признак;
- прогнозируем разход на гориво по предварително зададена разходна норма;
- измерване разстояния върху картата;
- анимация на движението на един или всички автомобили;
- анимация движението на всички МПС, синхронизирани по време;
- запис на всички въздействия върху устройството:
• прекъсване на захранването;
• наличие или липса на GPS антена;
• липса на GPS сигнал;
• липса на GPRS свързаност;

- възможност за отдалечен достъп до базата (с клиентско приложение)
- експорт на отчетите в .xls, .mdb и .txt формат.
- Модул ‘ЕЛЕКТРОННА ПЪТНА КНИЖКА’:
• въвеждане и следене индивидуалното работно време на всеки автомобил;
• въвеждане и следена на дейностите по техническото обслужване на автомобила:

~ периодични: технически прегледи, смяна на масла, филтри и др.;
~ непериодични: текуща сервизна дейност:


2. Допълнителни модули, предлагани като опция:

- адресна база данни на следните градове:
-София – 58011 адреса;
-Буграс – 8375 адреса;
-Благоевград – 4254 адреса;
-Добрич – 9775 адреса;
-Хасково – 7419 адреса;
-Ямбол – 9068 адреса;
-Монтана – 5917 адреса;
-Шумен – 8205 адреса;
-Сливен – 640 адреса;
-Стара Загора – 6331 адреса;
-Варна – 17777 адреса;
-Враца– 5710 адреса;
-Велико Търново – 430 адреса;
-Русе – 9974 адреса;
-Пловдив – 20714 адреса;
-възможност за конфигуриране и експорт на отчети според нуждите на клиента.

Електронинвест предоставя пълно гаранционно обслужване на внедрената система и произведените устройства за срок от една година след датата на инсталиране.
Гаранционното обслужване покрива трудът и материалите за отстраняване на хардуерни дефекти върху устройствата ELT-3 и ELD-3, предизвикани от дефектиране на модул при нормална експлоатация на устройствата. Гаранционното обслужване покрива актуализации на софтуера „Следа” към последна актуална версия.
Гаранционното обслужване не покрива трудът и материалите необходими за отстраняване на хардуерни дефекти предизвикани от вандализъм или намеса на неоторизиран персонал. Гаранционното обслужване не покрива дефекти предизвикани от външни фактори – катастрофи, природни бедствия и др.
Обслужване на внедрената система – гаранционно и след гаранционно. След гаранционното обслужване се урежда в зависимост от нуждите и желанията на клиента.
Изградена е система за обслужване на изделията, основана на специфичните изисквания на продукта.

1. За изграждане на център за управление на системата при клиент и предвидено натоварване до около 500 проследими устройства е необходимо използването на компютър за сървър със следните препоръчителни характеристики:
- CPU: Dual/Quad Core 2.0 GHz
- RAM Memory: 2 GB
- HDD: 320 GB
Препоръчваме изграждането на система за архивиране на данните и за дисково резервиране (RAID).
2. Центъра за управление на системата има следните изисквания към системен софтуер:
- Microsoft Windows XP, Server 2003 операционна система
Инсталационната програма на софтуера инсталира MySQL база данни, която е с GPL лиценз (не изисква заплащане на лиценз за ползване).

 
 

For free ticket send email to electron@interbgc.com with subject
Cebit 2013 ticket request

 

 

facebook_3d twitter_3d g_3d rss_3d youtube_3d

My status

bg_top_logo43